Stadgar

Stadgar

Stadgarna är ursprungligen antagna 2019-02-02
Föreningen är bildad 2019-02-02
Föreningens hemort är Stockholm

§ 1. Namn
Föreningens namn är Föreningen för medfött diafragmabråck.
Föreningen är partipolitiskt oberoende och religiöst neutral.

§ 2. Målsättning och uppgifter
Föreningen för medfött diafragmabråck är en rikstäckande, ideell organisation vars ändamål är att verka för förbättrade levnadsvillkor för barn, ungdomar och vuxna med medfött diafragmabråck, samt för deras anhöriga genom:

  • att sprida och öka kunskapen om diagnosen och de eventuella följder för hälsan som diagnosen kan medföra
  • att skapa och utveckla kontakter med de vårdinrättningar som arbetar inom områden av betydelse för diagnosen
  • att främja samhörigheten mellan medlemmarna, och ge möjligheter till ömsesidigt stöd
  • att föreningens verksamhet regleras i en årlig verksamhetsplan som sammanställs av föreningens styrelse.

§ 3. Medlemskap
Medlem i Föreningen för medfött diafragmabråck kan den bli som väntar eller har barn med medfött diafragmabråck, diagnosbärare, syskon och andra närstående till diagnosbäraren.

Som stödjande medlem kan även andra personer och organisationer upptas, om de önskar stödja föreningens verksamhet. Stödjande medlemmar får kallelse till årsmöten, men har inte rösträtt. Som stödmedlem kan man inte delta i styrelsearbetet.

För att bli medlem i föreningen ska aktuell medlemsavgift erläggas och därefter skrivs personen in i medlemsregistret. 

§ 4. Utträde 
Medlem som vill utträda ur föreningen, skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen. Medlem som inte har betalat medlemsavgift senast den 31 december får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen av ansvarig för medlemshanteringen. 


§ 5 Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen meddelas den berörde.

§ 6. Medlemsavgift
Medlemsavgiftens storlek beslutas av årsmötet.

§ 7. Organisation
Styrelsen leder den löpande verksamheten och får, inom de ramar som årsmötet beslutat, fatta beslut och företräda föreningen. Styrelsen ska verka för att ge medlemmarna största möjliga behållning av medlemskapet.

Styrelsen svarar inför årsmötet för föreningens förvaltning och ekonomi.

§ 8. Räkenskapsår 
Föreningens arbets- och räkenskapsår är detsamma som kalenderåret (1 januari – 31 december).

§ 9. Årsmöte
Årsmöte hålls varje år, senast den 31 maj året efter räkenskapsårets utgång. Tid och plats för årsmötet bestäms av styrelsen. Datum för årsmötet meddelas medlemmarna senast en månad före mötet via mail, hemsida och i sociala medier. Kallelse till årsmötet ska skickas av styrelsen senast tre veckor före årsmötet. Till årsmöteskallelsen bifogas ett exemplar av verksamhetsberättelsen och revisionsberättelsen för det senaste räkenskapsåret.

Årsmötet ska på sin dagordning behandla:
1. Fråga om kallelse skett i behörig ordning
2. Fastställande av röstlängd 
3. Val av årsmötesfunktionärer:
– en ordförande för mötet
– en sekreterare för mötet
– två årsmötesprotokolljusterare som även är rösträknare.
4. Fastställande av dagordning
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
6. Fastställande av bokslut
7. Behandling av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
9. Behandling av motioner från medlemmarna
10. Behandling av styrelsens förslag
11. Beslut om medlemsavgift för nästa kalenderår
12. Beslut om verksamhetsplan och budget för nästa kalenderår
13. Beslut om antal ledamöter och suppleanter i styrelsen
14. Val av ordförande
15. Val av kassör
16. Val av övriga styrelseledamöter
17. Val av suppleanter
18. Val av en förtroendevald revisor samt en suppleant för denne
19. Val av valberedning för ett år och sammankallande i valberedningen
20. Avslutning

Stödjande medlem är ej röstberättigad.

Medlem som fyllt 16 år innehar vid röstning en röst.

Styrelsens ledamöter är inte röstberättigade beträffande fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

* Om professionell revisor behövs eller ej beror på omfattningen av föreningens verksamhet. Enligt praxis våren 2013 ska yrkesrevisor anlitas om föreningen får statligt eller kommunalt bidrag på mer än 200 000 kr/år. Godkänd/auktoriserad revisor kan upphandlas av styrelsen i enlighet med direktiv från ett årsmöte. I så fall behöver val av godkänd/auktoriserad revisor inte göras av årsmötet.

§ 10. Motioner
Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 31 december. 

§ 11. Styrelsen
Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, samt om möjligt två till fyra övriga ordinarie ledamöter samt två suppleanter. Majoriteten av styrelsen ska utgöras av föräldrar till barn med medfött diafragmabråck. 

Ordföranden väljs av årsmötet för en tid på två år. Även kassör väljs för två år, med undantag föreningens första årsmöte då kassör väljs för ett år. Ordförande och kassör utses därmed inte för samma period. Vartannat år väljs ordförande, vartannat år väljs kassör. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv vid det konstituerande styrelsemötet som, om möjligt, bör genomföras direkt efter årsmötet.

Styrelsen är beslutsmässig om minst hälften av ledamöterna är närvarande, varav en är ordförande eller vice ordförande. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

Styrelsen har rätt att tillsätta kommittéer för speciella ändamål. Även personer som inte har anknytning till föreningen kan ingå i sådana kommittéer. Fyllnadsval görs vid ordinarie årsmöte. 

§ 12. Firmatecknare
Ordförande och kassör äger rätt att teckna föreningens firma var för sig, vilket ska framkomma av protokollet från det konstituerande styrelsemötet.

§ 13. Kostnadsersättningar
Ersättning till ledamot i styrelsen, eller annan person, för utgifter i samband med föreningsarbetet, beslutas i varje enskilt fall av styrelsen.

§ 14. Revision
För granskning av Föreningen för medfött diafragmabråcks räkenskaper och styrelsens förvaltning, ska på ordinarie årsmöte utses en förtroendevald revisor samt minst en förtroendevald revisorssuppleant. Såväl förtroendevald revisor som revisorssuppleant kan vara lekman.

Revisionsberättelsen, med uttalande om ansvarsfrihet för styrelsen bifalles eller avslås, och ska avges senast en månad innan årsmöte. 

§ 15. Stadgeändring och upplösning
För beslut om ändring av dessa stadgar eller upplösning av föreningen, fordras att beslut därom fattas vid två på varandra följande medlemsmöten, varav minst ett ska vara ordinarie årsmöte.

Vidare krävs att beslut om stadgeändring eller upplösning av föreningen ska bifallas av minst två tredjedelar av de närvarande, röstberättigade medlemmarna.

När en upplösning är beslutad ska styrelsen tillse att föreningens tillgångar blir använda i enlighet med föreningens ändamål, enligt § 2.

Verksamhetsplan

Föreningen ska verka för att sammanställa information och tillgängliggöra information om diagnos och även föreningen. 

Informationen ska finnas tillgänglig i sociala medier, hemsida och i tryck format som kan skickas ut till sjukhus, kvinnokliniker, BB m.m.

Föreningen har som ambition att det kommande året vara med och sprida information om diagnosen och om föreningen, vid temadagar och liknande träffar.  

Om andra initiativ finns om att t.ex. starta insamling till föreningen och dess verksamhet så vill föreningen gärna uppmuntra och uppmärksamma detta. 

Föreningen kommer även att se över vilka stipendier, fondmedel som finns tillgängliga att söka samt vilka (riks)organisationer (t.ex. Ågrenska och Riksförbundet för sällsynta diagnoser) som kan ha möjlighet att stötta föreningen ekonomiskt, genom föreningsbidrag. Föreningens ekonomiska medel ska under året främst användas till att sprida information i tryckt material, t.ex. broschyrer och infoblad.